Verše a hudba

Verše

Široká nabídka tematických veršů.

 1. Kdo v srdcích žije,neumírá….
 2. Kdo byl milován, není zapomenut.
 3. Život v Bohu je život věčný.
 4. Jak tiše žil, tak tiše odešel…
 5. Dotlouklo to zlaté srdce, odešla tiše, jak tiše žila.
 6. Dotlouklo to zlaté srdce, odešel tiše, jak tiše žil.
 7. Bojí se smrti, kdo nepoznal radosti života…
 8. Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten neodešel.
 9. Vyřiďte pozdrav poslední každému, kdo měl mne rád.
 10. Jdu daleko, přede mnou mlha, za mnou vzpomínky.
 11. Žádná smrt nemůže být zlá, které předchází život dobrý… Kramerius
 12. Život měříme skutky, a ne časem…
 13. Až anděla nám zazní hlas, my oživnem a vstanem zas.
 14. V dobrém na mne vzpomínejte, v modlitbách se ke mně znejte.
 15. Neboť žijeme, žijeme pro Pána, umíráme-li, umíráme pro Pána.
 16. Ne má, ale Tvá vůle se staň…
 17. Až zemřu, nic se na světě nezmění, jen několik očí zaslzí…
 18. Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná ve svém životě, velká ve své lásce a dobrotě.
 19. Když se naplní čas, člověk odchází. Žije však v nás, v našich vzpomínkách.
 20. Kdo v srdcích žije, neumírá… a světla plnou hrst jsem sevřel naposled…
 21. Lásku měl na rtech, dobrotu v srdci, poctivost ve své duši.
 22. A za vše, za vše dík. Za lásku jaká byla, za život jaký byl.
 23. Nemáme moci, abychom Tě zadrželi, máme jen své slzy.
 24. Věřím ve slunce, které nesvítí, věřím v Boha, který mlčí, věřím v lásku, která je skryta.
 25. Otevřte mně brány spravedlnosti, vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu…
 26. Já jsem vzkříšení a život kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude živ.
 27. Lásku měla na rtech, dobrotu v srdci, poctivost ve své duši.
 28. Bože můj-hle, tu jsem přicházím k Tobě, neboť Ty jsi mně zavolal.
 29. Bůh pokynul a srdce, které mělo pro nás tolik lásky, dotlouklo navždy.
 30. Studánku dej mi blízko lesa. A nehlubokou jenom na dlaň vody. A do ní žabku, která vodu čistí.
 31. Nezemřel jen spí. Sní-li sen tak krásný. je o těch, které tolik miloval a kteří milovali jeho.
 32. Loučím se s Vámi, přátelé milí, ruky stisk dnes už Vám nemohu dát. Srdce mi dotlouklo, odešly síly, loučím se se všemi, kdo měl mne rád.
 33. Život je nádherný, chtěla jsem žít, ale smrt byla silnější než já.
 34. Slunce nad krajem padá do polí. Tvé srdce ztichlo, už Tě nic nebolí. Nebylo Ti přáno s námi déle pobýt, nebylo léku abys mohl žít.
 35. Daleká se cesta zdála, udeřil čas hodiny, přišla mi tak znenadála za okamžik jediný.
 36. Člověk odchází, ale dílo, které vykonal zde zůstává jako nesmrtelný památník jeho života.
 37. Jen ještě pohled zpátky s tím trpce němým rtem a kdož mi ruku stiskli, všem dík a sbohem všem.
 38. Až přijde den, až půjdu spát, příď na můj hrob se podívat. Jen podívat a neplač moc, neb ten kdo spí, spí každý rád…
 39. Shodila jsem těžké, nepotřebné břímě. Můj drahý Pane, zanechala jsem své a jako křehký člun se vracím zpět z bouřlivých vod k Tvé tiché zátočině.
 40. Smrti se nebojím, smrt není zlá, smrt je jen kus života těžkého. Co zlé je, co těžké je, to umírání je.
 41. Až umřu, nic na tomto světě se nestane a nezmění, jen srdcí několik se zachvějě v rose jak k ránu květiny.
 42. Posílám pozdrav poslední… Všem, kdo měl mne rád, mně se víc nerozední, já budu spát.
 43. Nevěděl jsem, že můj život končí a že už jen ve snu Vám vyjdu vstříc. Až na ten měsíc na obloze netušil nikdo nic.
 44. … a na můj hrob nasyp zrní, ať slétají se k němu ptáci, ať slyším stále zpěv, který jsem měl tolik rád…
 45. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte, a jste břemeny obtíženi, u mne dojdete odpočinutí.
 46. Co vděkem za lásku a péči Tvou ti můžeme dát? Jen hrst květů naposled - a pak jen vzpomínat.
 47. Blaženi, kdo umírají ve spojení s Pánem, ať si odpočinou od svých lopot, neboť jejich skutky jdou s nimi.
 48. Kvetlo poupě - zvadlo záhy truchlí kdo je pěstovali, urvala smrt poklad drahý, jímž se těšili.
 49. Neplačte, že jsem odešla, ten klid a mír mi přejte, jen věčné světlo, vzpomínky mi v srdci zachovejte.
 50. Dotlouklo srdce drahé maminky, odešlo na věčnost spát. Maminko zlatá, zůstaneš s námi ve věčných vzpomínkách.
 51. Dotlouklo srdce drahého tatínka, odešlo na věčnost spát. Tatínku zlatý, zůstaneš s námi ve věčných vzpomínkách.
 52. V životě se loučíme mnohokrát, s maminkou jen jednou, kdybychom si oči vyplakali, její se již neohlédnou.
 53. Klesly ruce pracovité, zemdlené, dotlouklo srdce znavené. Utichl hlas - zhasl očí svit. Budiž Ti milý tatínku a dědečku, za všechno vřelý dík.
 54. Nic není na světě dražšího, než zlaté srdce matky. Kdo ztratil ji, ten chudý je, byť největší měl statky.
 55. Když jsi přišel na tento svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali a Ty ses usmíval, až jej budeš opouštět.
 56. Odcházím tam, kam všechna pokolení odchází, a lesy budou stále snít, a vody budou stále dřímat v lesku bílých hvězd.
 57. Ruce více a více slábly, hlava byla bílá jako sníh, hlas slabší a slabší, až plamínek jejího života zhasl…
 58. Bez Tebe maminko, je zde tak smutno. Úsměv Tvůj navždy nám tmavý hrob vzal. Jen vzpomínka na Tvoji velkou lásku mírní náš velký žal.
 59. Klesla ruka, která tak ráda pracovala. Zmlkla ústa, která slovy jen hladívala, a oči které se tak jasně dívaly, se navždy zavřely.
 60. Neplačte, ztište v srdci žal, já dobré dílo v žití vykonal a po práci chci tiše spát - i bez slz možno vzpomínat.
 61. Bylo to těžké loučení, když život Tvůj uhasínal, když po těžkém utrpení naposled jsi usínal. Ale bylo to Tvé vykoupení, proto přestaneme lkát a na Tebe budeme vzpomínat.
 62. Odešlas maminko, neznámo kam, vzpomínka na Tebe zůstane nám. Vzpomínky krásné, maminko milá, ty jež jsi pro nás vždycky jen žila.
 63. Odešla… Jediná na světě, jež nikdy nezradí. Na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka. Ta bytost nejdražší, to byla maminka.
 64. Tvé srdce maminko, zůstane navždy s námi, bude nám žehnat na cestu, kterou už teď půjdeme sami.
 65. Utichlo srdce znavené, nebylo z ocele, nebylo z kamene. Utichlo a šlo spát, budeme na něj věčně vzpomínat.
 66. Přestalo tlouci srdce tvé znavené, nebylo z ocele, nebylo z kamene. Bolestí znaveno přestalo bíti, nebylo léku, jímž mohlo žíti.
 67. Nelkejte, že jsem odešel, ten klid a mír mi přejte, jen věčné světlo vzpomínky mi v srdci zachovejte.
 68. Pro Vás, mé milé děti, život jsem dožila, do chvíle poslední na Vás jen myslela.
 69. Buď sbohem drahá maminko a babičko, odešlas nám v dále, však budeme Tě míti ve vzpomínkách stále.
 70. Já půjdu tam, kam všechna pokolení odešla a lesy budou dále snít a vody dřímat, v lesku bílých hvězd. J. Zeyer
 71. Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát. Takoví lidé by neměli umírat.
 72. Pracoval vždy do únavy, klidu sobě nedopřál, za vše dobré co vykonal, tichý spánek buď mu přán.
 73. Nezemřel jsem, neboť vím, že budu stále žít v srdcích těch, kteří mě milovali.
 74. Nezemřela jsem, neboť vím, že budu stále žít v srdcích těch, kteří mě milovali.
 75. Jediné srdce na světě jsme měli, jež dovedlo nás milovat. Kdybychom láskou budit je chtěli, neozve se nám vícekrát, utichlo, zmlklo, šlo už spát.
 76. Proč Tvé srdce věrné, které lásky moře krylo, proč náhle ztichlo, proč se zastavilo.
 77. Když zemře maminka, sluníčko zajde, v srdcích se uhnízdí smutek a chlad. Po celém světě ach sotva se najde, kdo by jak maminka uměl mít rád.
 78. Cesta Tvého života, plná práce a odříkání, skončila. V úžasu bolestném, ve smutku slz, jenž naše duše jal, poslední sbohem přijmi od těch, které jsi miloval a jimiž budeš milován.
 79. Můj Pane, dar zde Tobě vracím, buď vůle Tvá.
 80. Zvadl něžný bílý květ, dříve nežli poznal svět.
 81. V náručí Boží, odkud jsme vzešli, večer se všichni sejdeme zas, kdo by se děsil, kdo by se třás! Z Oteckých paží, z Otcova domu, byli jsme na mžik posláni na svět, kdo by se obával vrátit se zpět. J. V. Sládek
 82. Od života pro sebe jsi nic nežádala, vše jen pro své děti, rodinu, své zlaté srdce jsi nám dala, kéž Bůh odmění Tvou velkou lásky zásluhu.
 83. Kdo v srdcích žije, neumírá, a světla plnou hrst jsem sevřel naposled. Fr. Hrubín
 84. Mít tak osud jako má strom, zapustit kořen, vyrůst a zrát. Po smrti ještě suchými větvemi oživit oheň, svítit a hřát.
 85. Smrt není zlá, ale umírání je těžké, když dcerka malá je a mamince se od ní nechce.
 86. Smrt přešla kolem, život jde dál, rozprostřel závoj protkaný bolem, v něm ukryt je žal.
 87. Všecko na světě je na obrátku a život lidský – jako sen. K. J. Erben
 88. S bolestí hledíme za rakví Tvou a děkujeme Ti za vše, co dobrého jsi pro nás učinil, drahý tatínku.
 89. Vůle osudu byla silnější než naše nejvroucnější přání.
 90. Nezměrný smutek duši matky, otce drásá, a srdce jitří nezhojený bol, že v nejkrásnějších letech, kdy vše jásá, byl zlomen květu stvol.
 91. Odešel tak náhle, že jeho rty nám sbohem dáti nestačily.
 92. Jen ještě pohled zpátky s tím trpce němým rtem, a kdož mě měli rádi, všem dík a sbohem všem.
 93. Odešels, drahý, bez slůvka rozloučení, tak náhle, že těžko k uvěření.
 94. Utřete slzy a opět se smějte, tak si to přeji, a v dobrém vzpomínejte.
 95. Když ze dvou, kteří dlouhý čas pospolu nesli slast i strast a v lásce srostli jeden zemře dřív – kdo mrtev je – Ten zůstal živ a druhý zhas.
 96. Čas nastal všemu, všemu sbohem dát.
 97. Život je nádherný, chtěla jsem žít, ale smrt byla silnější než já.
 98. Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná ve svém životě, velká ve své lásce a dobrotě
 99. Utřete slzy a opět se smějte, tak si to přeji, a v dobrém vzpomínejte.
 100. Až umřu, nic na tom světě se nestane a nezmění, jen srdcí několik se zachvějě v rose jak k ránu květiny.

Hudba

Nabízíme možnost výběru hudebního doprovodu dle vašich představ.

 • Lidová Hudba
  1. Ach synku, synku
  2. Bude večer, už zapadá slunéčko
  3. Byli ludé, byli
  4. Co mě milý zanecháš
  5. Cucurrucucu Paloma - Kučerovci
  6. Čechy krásné
  7. Děkuju Vám tatíčku
  8. Do dětských snů - vánoční
  9. Dobrů noc, má milá
  10. Důbravěnka
  11. Ej ráno ráno
  12. Ej vy páni vy
  13. Ej, od Buchlova
  14. Goralu – polská píseň
  15. Chodíme, chodíme
  16. Chvála Bohu, že sem sa narodil
  17. Když jsem šel z Hradišťa
  18. Keby ste to mamko věděli
  19. Ked rozkvitel vinohrad
  20. Konopa, Konopa
  21. Kyjove, Kyjove
  22. La Paloma
  23. Láska, Bože, láska
  24. Loučím se s vámi kamarádi
  25. Malý hošík černovlasý
  26. Mamko Vám
  27. Maslina – chorvatská píseň
  28. Mikulecká dědina
  29. Morava je krásná zem
  30. Moravo, Moravo
  31. Nad Strážniců jasno
  32. Nejsmutnější loučení je s mámou
  33. Odbila jedna hodina
  34. Okolo Hradišťa
  35. Před naším je stromeček zelený
  36. Rodnej dědine
  37. Rožnovské hodiny
  38. S Pánem Bohem, idu od vás
  39. Sedí sokol na javori
  40. Skleničko ty skleněná
  41. Smutný večer při měsíčku
  42. Starala sa moja mať
  43. Stokrát sem sa zaříkala
  44. Studénky
  45. Ta Kudlovská dolinečka
  46. Teče voda, teče
  47. Tichá voda do Dunajka padala
  48. U Břeclavskej pile
  49. Už mně koně vyvádějí
  50. Už sa to raníčko
  51. V širém poli studánečka
  52. V Zarazicách krajní dům
  53. Valčík na rozloučenou
  54. Vínečko bílé
  55. Vinohrady, vinohrady
  56. Za horama za lesem
  57. Za starů Breclavů
  58. Za tebů
  59. Za tichů Moravů
  60. Zahrada Moravy
  61. Zahučaly hory
  62. Zaleť sokol
  63. Zapadá slunéčko
  64. Zařehtali koně
  65. Zasviť mi, ty slunko zlaté
  66. Zelení hájové
  67. Zlaťáček
  68. Slyšíš, jak zvoní zvony u Stella Marie
  69. Bílá orchidej
  70. Zatů horů
  71. Kam ste sa poděli
  72. Nejpěknější rána byly
  73. Alžbětinská serenáda
  74. Česká státní hymna
  75. Vyzvánění zvonů
  76. Večerka – signál na trubku
 • Populární hudba
  1. Blueberry hill – ARMSTRONG
  2. Summer time – ARMSTRONG
  3. What a wonderful – ARMSTRONG
  4. Hello – ADELLE
  5. When we were young – ADELLE
  6. Do it for you – ADAMS BRYAN
  7. Chiquitita – ABBA
  8. Arriel (skotské dudy) – ABBA
  9. The winner takes it all – ABBA
  10. Fernando – ABBA
  11. Chvíli nad vodou – ANNA K.
  12. Zbylo jen přání – ARGEMA
  13. Con te partiro – BOCELLI A.
  14. O sole mio – BOCELLI A.
  15. Time to say goodbye (Duet) – BOCELLI A.
  16. Slunečný hrob – BLUE EFFEKT
  17. Nad horů svítá – BENDE P.
  18. Holiday – BEE GEES
  19. I started a joke – BEE GEES
  20. Massachusetts – BEE GEES
  21. Goodbye my lover – BLUNT J.
  22. Imagine – BEATLES
  23. Let it Be – BEATLES
  24. Yesterday – BEATLES
  25. Můj rodný dům – BOBEK P.
  26. Lásko, mně ubývá sil – BOBEK P.
  27. Nedělní ráno – BOBEK P.
  28. Nella Fantasia (E. Moricone) – BRIGHTMAN S.
  29. Time to say goodbye – BRIGHTMAN S.
  30. Stromy – BUTY
  31. Nad stádem koní – BUTY
  32. Vyznání – BOBR A MOTÝL
  33. Pomluva – BITOVÁ IVA
  34. Ave Maria – BÍLÁ LUCIE
  35. Desatero – BÍLÁ LUCIE
  36. Maminka – BÍLÁ LUCIE
  37. A groovy kind of love – COLLINS P.
  38. Against all odds – COLLINS P.
  39. One more night – COLLINS P.
  40. Separate lives – COLLINS P.
  41. Hallelujah – COHEN L.
  42. Stone (duchovní píseň) – COHEN L.
  43. Teras In Heaven – CLAPTON E.
  44. Kometa – ČECHOMOR
  45. Velické zvony – ČECHOMOR
  46. Popelky – ČERNOCH K.
  47. Náklaďák – ČERNOCKÁ PAVLA
  48. A mother‘s prayer – DION CELINE
  49. Ave Maria – DION CELINE
  50. If I could – DION CELINE
  51. Titanic – DION CELINE
  52. Ani tak nehoří – DONUTIL M.
  53. Řekněte mamce prokrista – DONUTIL M.
  54. Ústřední melodie z filmu Duch - DUCH
  55. Blue in green - DAVIS MILES
  56. Smoke on the Water - DEEP PURPLE
  57. Childin in time - DEEP PURPLE
  58. Soldier of fortune for the love of Purple - DEEP PURPLE
  59. Modlitba (z filmu Anděl Páně 2) – DYK VOJTA
  60. Marble halls – ENYA
  61. Paint the sky – ENYA
  62. Watermark – ENYA
  63. Shepherd moons – ENYA
  64. Only Time – ENYA
  65. Zafůkané – FLERET
  66. Čistá jak Vizovice – FLERET
  67. Ovečky zatůlané – FLERET
  68. Rhapsody in Blue – GERSHWIN
  69. The man I love – GERSHWIN
  70. Dál jen tvůj – GOTT KAREL
  71. Nezapomínám – GOTT KAREL
  72. Sen v nás zůstává – GOTT KAREL
  73. Měl jsem rád a mám – GOTT KAREL
  74. Když jsem já byl tenkrát kluk – GOTT KAREL
  75. Valčík na rozloučenou – GOTT KAREL
  76. Už z hor zní zvon – GOTT KAREL
  77. Žít – AGOTT KAREL
  78. Být stále mlád – GOTT KAREL
  79. Cesta rájem – GOTT KAREL
  80. Stokrát chválím čas – GOTT KAREL
  81. Zvonky štěstí – GOTT KAREL
  82. Sen v nás zůstává – (s Bílou L.) – GOTT KAREL
  83. Father, son – GABRIEL P.
  84. Sonnet 18 – GILMOUR D.
  85. Anjelik môj – GOMBITOVÁ M.
  86. July morning – HEEP URIAH
  87. Bože můj, já chci zpět – HEGEROVÁ H.
  88. Čerešně – HEGEROVÁ H.
  89. Dívám se, dívám – HAPKA
  90. Kocour se schoulil na tvůj klín – HAPKA
  91. Bude mi lehká zem – HAPKA
  92. Motiv Panny – HAPKA
  93. Naděje s bukovými křídly – HRADIŠŤAN
  94. Sonet o lásce a modrém portugalu – HRADIŠŤAN
  95. Chvíle – HRADIŠŤAN
  96. Vodá má – HRADIŠŤAN
  97. I will always love you (Osobní strážce) – HOUSTON W.
  98. Pro mámu – HOLKI
  99. Vzpomínky zůstanou – HOLKI
  100. Candle in the wind – JOHN ELTON
  101. Your song – JOHN ELTON
  102. Modlitba – JAVORY
  103. Javorová hora – JAVORY
  104. Co bylo dál - JELEN + JANA KIRSCHNER
  105. What a wonderful Word (Over the rainbow) – KAMAKAWIWO’OLE, ISRAEL
  106. Pokoj v duši – KIRSCHNER J.
  107. Láska k nám přilétá – KRALOVÁ MARCELA
  108. Anděl – KRYL K.
  109. Bratříčku – KRYL K.
  110. Karavana mraků – KRYL K.
  111. Anjeli lietajú nízko – KRISTÍNA (SK)
  112. Exploze snů – KERN
  113. Napojen – KLUS T.
  114. Jednou nebe zavolá – KOLÁŘ P.
  115. Ještě, že tě lásko mám – KOLÁŘ P.
  116. Mami – KERNDLOVÁ T.
  117. Nevím, jak se umírá – KUBIŠOVÁ M.
  118. Mamá – KUBIŠOVÁ M.
  119. Řekni, kde ty kytky jsou – KUBIŠOVÁ M.
  120. My way – KERNDL L.
  121. Maria – KERNDL L.
  122. Blues – KATAPULT
  123. Plují lodi do Triany – KOZDERKOVÁ LAĎKA
  124. Život je jen náhoda – KOZDERKOVÁ LAĎKA
  125. Panenka – KŘESŤAN ROBERT
  126. Mé září – KŘESŤAN ROBERT
  127. Padají stíny – KŘESŤAN ROBERT
  128. Čekám na Tebe – LANDA D.
  129. Dušičky – LANDA D.
  130. Touha – LANDA D.
  131. Hříšná těla, křídla motýlí – LANGEROVÁ A.
  132. Voda živá – LANGEROVÁ A.
  133. Sbohem lásko já jedu dál – LAUFER
  134. Srdce – LUCIE
  135. Stairway to heaven (Schody do nebe) – LED ZEPPELIN
  136. Indu mund – MILLER GLENN
  137. Moonlight Serenáde – MILLER GLENN
  138. Chattanooga Choo Choo – MILLER GLENN
  139. Nahý II – MŰLLER RICHARD
  140. Balada pro Adélku – MALÁSEK J.
  141. Malý přítel z města N – MAYER J.
  142. Hospůdko známá – MAYER J.
  143. Batalión – MARTINOVÁ V.
  144. Hymna tuláků – MARTINOVÁ V.
  145. Pod měsícem – MARTINOVÁ V.
  146. Romance z krčmy – MARTINOVÁ V.
  147. Zvláštní způsoby – MARTINOVÁ V.
  148. Až na vrcholky hor – MARTINOVÁ V.
  149. Vím, že jsi se mnou – MACHÁLKOVÁ (+ HŮLKA)
  150. Proč nejsi tam, kde já - MACHÁLKOVÁ (+ HŮLKA)
  151. Evita – MADONNA
  152. Nothing else matters – METALLICA
  153. Ona se brání – MUK P.
  154. Stopy – MUK P.
  155. Stín katedrál – MUK P.
  156. Sbohem lásko – MATUŠKA W.
  157. Loch Lomond – MATUŠKA W.
  158. Pojď se mnou, lásko má – MATUŠKA W.
  159. Slavíci z Madridu – MATUŠKA W.
  160. Tenkrát na západě – MORRICONE E.
  161. Tenkrát na západě (harmonika) – MORRICONE E.
  162. Allan – NIGHTWISH
  163. High Hopes (End of an Era) - NIGHTWISH
  164. Až mě zítra ráno v pět – NOHAVICA J.
  165. Mám jizvu na rtu – NOHAVICA J.
  166. Kometa – NOHAVICA J.
  167. Kříž svůj neseme – NOHAVICA J.
  168. Anděl strážný – NOHAVICA J.
  169. Převez mě příteli – NOHAVICA J.
  170. Až to se mnou sekne – NOHAVICA J.
  171. Brána – NEDVĚD J. + F.
  172. Klekání (zvony zvoní) – NEDVĚD J. + F.
  173. Kohout – NEDVĚD J. + F.
  174. Odpusť – NEDVĚD J. + F.
  175. Po mě kamenem – NEDVĚD J. + F.
  176. Do nebes – NAVAROVÁ Z.
  177. Vzal mi tě stín – NARUBY
  178. Půlnoční – NECKÁŘ V.
  179. July morning – NECKÁŘ V.
  180. Andělé strážní – NECKÁŘ V.
  181. Love hurts – NAZARETH
  182. Dream on – NAZARETH
  183. Náhrobní kámen – NOVÁK PETR
  184. Klaunova zpověď – NOVÁK PETR
  185. Slová do tmy – NO NAME
  186. Večnosť – NO NAME
  187. Prvá – NO NAME
  188. Čekej tiše – OLMEROVÁ EVA
  189. Mama, I’m coming home (Mami vracím se domů) – OSBOURNE OZZY
  190. Dreamer – OSBOURNE OZZY
  191. Nějak se vytrácíš, má lásko – OLYMPIC
  192. Otázky – OLYMPIC
  193. Slzy tvý mámy – OLYMPIC
  194. Jednou – OLYMPIC
  195. Nessun dorma – PAVAROTTI L.
  196. Ave Maria (Schubert) – PAVAROTTI L.
  197. Non, je ne regrette rien (Ne, ničeho nelituji) - PIAF É.
  198. High hopes (zvony) – PINK FLOYD
  199. Smutný psaní – PLAVCI
  200. Can‘t help falling in love – PRESLEY E.
  201. Love me tender (Pár havraních copánků) – PRESLEY E.
  202. Only you – PRESLEY E.
  203. The are the days of our lives – QUEEN
  204. Who walks to live forever – QUEEN
  205. Bohemians rapsody – QUEEN
  206. We are the champions – QUEEN
  207. Everybody hearts – R.E.M.
  208. Ať není mi líto – RADŮZA
  209. Can‘t stop loving you – RAY CHARLES
  210. Georgia on my mind – RAY CHARLES
  211. Voda čo ma drží nad vodou – RÁŽ J.
  212. Perfect day – REED LOU
  213. Sbohem galánečko – REDL VL.
  214. Husličky – REDL VL.
  215. Přátelství – REZEK P.
  216. Lásko voníš deštěm – ROTTROVÁ M.
  217. Máma – ROTTROVÁ M.
  218. Lásko – ROTTROVÁ M.
  219. Goodbye my love, goodbye (Hej lásko, nečekej) – ROUSSOS DEMIS
  220. Wind of change – SCORPIONS
  221. Send me an angel – SCORPIONS
  222. Here in my heart – SCORPIONS
  223. Šípková Růženka – SCHELINGER J.
  224. Holubí dům – SCHELINGER J.
  225. Mně sílu dáš – SCHVAB RADIM
  226. Bridge over troubled water (Most přes řeku Kwai) – SIMON & GARFUNKEL
  227. Hello Janet – SIMON & GARFUNKEL
  228. Bright eyes – SIMON & GARFUNKEL
  229. Moje srdce housle jsou – SIMONOVÁ I.
  230. Sentimentální – SIMONOVÁ I.
  231. La Paloma – SIMONOVÁ I.
  232. Děti z Piera – SIMONOVÁ I.
  233. Zhasněte lampióny – SIMONOVÁ I.
  234. Love‘s been good to me – SINATRA F.
  235. Moon river – SINATRA F.
  236. My way – SINATRA F.
  237. Killing me soflly – SINATRA F.
  238. My oh my – SLADE
  239. Ave Maria – SMOLÍK J.
  240. Až se ti jednou bude zdát – SMOLÍK J.
  241. Jen blázen žárlí – SMOLÍK J.
  242. Máma – SMOLÍK J.
  243. Návrat - SMOLÍK J.
  244. Tobě – SMOLÍK J.
  245. Já za tebou budu stát – SMOLÍK J.
  246. Halelujah – SMOLÍK J.
  247. Až mě andělé – SPÁLENÝ P.
  248. Every time – SPEARS BRITNEY
  249. Děvy krásné – SPIRITUÁL KVINTET
  250. Chaloupka – SPIRITUÁL KVINTET
  251. Pocestný – SPIRITUÁL KVINTET
  252. Tymián – SPIRITUÁL KVINTET
  253. If I should fall behind – SPRINGSTEEN BRUCE
  254. My hometown (Můj rodný dům) – SPRINGSTEEN BRUCE
  255. Streets of Philadelphia – SPRINGSTEEN BRUCE
  256. Fields of gold – STING
  257. Fragile – STING
  258. Země vzdálená – STŘIHAVKA K.
  259. Zůstane lásky žár – ŠPINAROVÁ E.
  260. Jednoho dne se vrátíš – ŠPINAROVÁ E.
  261. Ukolébavka pro mou lásku – ŠPINAROVÁ E.
  262. Stůj – ŠPINAROVÁ E.
  263. Boli sme raz milovani – TEAM
  264. Čo s tým – TEAM
  265. Matka – TUBLATANKA
  266. Pane můj – TUČNÝ M.
  267. Tam u nebeských bran – TUČNÝ M.
  268. Abych tu žil – TUČNÝ M.
  269. Báječná ženská – TUČNÝ M.
  270. Závidím hvězdám – URBÁNKOVÁ N.
  271. Conquest of paradise – VANGELIS
  272. Dream in anoperplace – VANGELIS
  273. Dream of surf – VANGELIS
  274. Italian song – VANGELIS
  275. PS – VANGELIS
  276. La petite fille de la mer – VANGELIS
  277. Prelude – VANGELIS
  278. Memories of blue – VANGELIS
  279. So long ago so clear – VANGELIS
  280. Hymne – sbor – VANGELIS
  281. Lullaby – WAITS TOM
  282. You can never hold back spring – WAITS TOM
  283. River flows in you (klavírní variace) – YIRUMA
  284. Můj čas (sanitka) – ZAGOROVÁ H.
  285. Jinak to nejde – ZAGOROVÁ H.
  286. Mys dobrých nadějí – ZAGOROVÁ H.
  287. Studánko stříbrná – ZAGOROVÁ H.
  288. Černý páv – ZAGOROVÁ H.
  289. Slunečnice - ZEMÁNKOVÁ INKA
  290. Ty mě smíš i lhát – ZELENKOVÁ JITKA
  291. Gladiátor – ZIMMER HANS
  292. Pearl Harbor - Tennessee – ZIMMER HANS
  293. Lásko, moja lásko – ZMOŽEK
  294. Anděli můj – ZMOŽEK
 • Vážná hudba
  1. Adagio Giazotto in G Minor – Tomaso Albinoni
  2. Varhany a orchester, Houslový koncert F Dur – Adagio – Tomaso Albinoni
  3. Air (ze svity D – Dur) – J. S. Bach
  4. Erbarme dich, mein Gott BWV 244, Nr. 39 – J. S. Bach
  5. ch ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639 – J. S. Bach
  6. Jesus bleibet meine Freude BWV 147 – J. S. Bach
  7. Liebster Jesu, wir sind hier BWV 633 – J. S. Bach
  8. Nun komm, der heiden Heiland BWV 659 – J. S. Bach
  9. Wachet auf, ruft uns die stimme BWV 645 – J. S. Bach
  10. Wie starb die Heldin so vergnügt BWV 198, Nr. – J. S. Bach
  11. Wohl euch, ihr auserwählten Seelen BWV 34, Nr. 3 – J. S. Bach
  12. Píseň beze slov – F. M. Bartholdy
  13. Andante con moto (ze sonáty „appassionata“ op. 57) – L. V. Beethoven
  14. Klavírní koncert Es dur č. 5, II. věta – L. V. Beethoven
  15. Měsíční sonáta – L. V. Beethoven
  16. Patetická sonáta (II. věta op. 13) – L. V. Beethoven
  17. Pro Elišku – L. V. Beethoven
  18. Ach Herr, mich Armen Sűnder Bux WV 178 – D. Buxtehude
  19. Auf meinen lieben Gott Bux WV 179 - D – D. Buxtehude
  20. Nimm von uns, Herr, du treuer Gott Bux WV 207 – D. Buxtehude
  21. Nun komm der heiden Heiland Bux WV 211 – D. Buxtehude
  22. Puer natus in Bethlehem Bux WV 217 – D. Buxtehude
  23. Von Gott will ich nicht lassen Bux WV 221 – D. Buxtehude
  24. Regentské téma – V. Clar
  25. Sarabande - A. Corelli
  26. Andante (výběr etud, op. 599, č. 42) - C. Czerny
  27. Chant Sans Paroles - P. I. Čajkovskij
  28. Klavírní koncert B moll č. 1, I. věta – P. I. Čajkovskij
  29. Milostné téma z Romea a Julie – P. I. Čajkovskij
  30. Arie vodníka (z opery „Rusalka“) – A. Dvořák
  31. Hospodin je můj pastýř – A. Dvořák
  32. Humoreska – A. Dvořák
  33. Když mě stará matka – A. Dvořák
  34. Píseň Rusalky o měsíčku (z opery „Rusalka“) – A. Dvořák
  35. Valčík A dur č. 1 – A. Dvořák
  36. Largo (symfonie e – Moll „z nového světa“) – A. Dvořák
  37. Poem (ze selanky V podvečer) - Z. Fibich
  38. Panis angelicus - C. Franck
  39. Indiánská píseň lásky (z operety Rose Marie) - R. Friml
  40. Ave Maria - Ch. Gound
  41. Last Spring Op. 34 No. 2 - E. Grieg
  42. So lokka me over den myra Op. 17 No. 22 – E. Grieg
  43. Solvejžina píseň - P. Grieg
  44. Arie z opery Xerxes (Largo) - G. F. Händel
  45. Velkomoravský chorál - Hradišťan
  46. Lento (z etudy č. 3, op. 10) - F. Chopin
  47. Gammal fäbodpsalm från Dalarna - O. Lindberg
  48. Sen lásky - F. Liszt
  49. Together we will be live forever - C. Mansell
  50. Intermezzo sinfonico - P. Mascagni
  51. Meditace z opery THAI - J. Massenet
  52. Ave Verum – W. A. Mozart
  53. Ave verum corpus – W. A. Mozart
  54. Klarinetový koncert A dur, II věta – W. A. Mozart
  55. Lacrimosa z Requiem D moll. K. 626 – W. A. Mozart
  56. Ukolébavka – B. Flies – W. A. Mozart
  57. Nebeský klid – Odešský seminární sbor
  58. Otče náš – Odešský seminární sbor
  59. Vocalise - S. Rachmaninov
  60. Bolero - M. Ravel
  61. Labuť – Camille Saint - Seans
  62. Ave Maria – F. Schubert
  63. Mille cherubini in coro – F. Schubert
  64. U moře (Labutí zpěv č. 12) - F. Schubert
  65. Zastaveníčko – F. Schubert
  66. Adagio z violoncellového koncertu A moll – R. Schumann
  67. Snění – R. Schumann
  68. Večerní píseň – R. Schumann
  69. Pochod studentské legie 1848 – B. Smetana
  70. Poutní píseň (z opery Tajemství) – B. Smetana
  71. Vzpomínka – B. Smetana
  72. Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen – Střípky
  73. Madona – Střípky
  74. Pane, smiluj se – Střípky
  75. Rájem – Střípky
  76. Radůz a Mahulena - J. Suk
  77. L´Amour – G. P. Telemann
  78. La Grâce – G. P. Telemann
  79. Podzimní píseň - P. Tchaikowsky
  80. Sbor otroků (Nabucco) - G. Verdi
  81. Concerto in F major „L´Autunno“ Adagio molto – A. Vivaldi
  82. Concerto in F minor „L´Inverno“ Largo – A. Vivaldi
  83. Allein Gott in der Höh´ sei Ehr´ (chorální předehra) - F. W. Zachov
  84. Blíž k tobě Bože můj
  85. Písně z evangelického Chorálníku
  86. Písně z katolického Kancionálu
INVA

Naše pohřební služba nabízí komplexní pohřební a kremační služby.

Ušetříme Vám nejen peníze, ale hlavně čas a ten je nejcennější.

Ve chvílích nejtěžších, při ztrátě Vašich blízkých, Vám nabízíme jistotu profesionálních služeb a etický přístup našich zaměstnanců.

smaller greater

Warning: Undefined array key "CookieConsent" in /www/doc/www.pohrebnisluzbanonstop.cz/www/_foot.php on line 147

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/doc/www.pohrebnisluzbanonstop.cz/www/_foot.php on line 147
cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je SLUŽBY NONSTOP s.r.o., Holečkova 875/55, 15000 Praha 5, IČ: 24804011.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: SLUŽBY NONSTOP s.r.o., Holečkova 875/55, 15000 Praha 5, IČ: 24804011.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.